חשיפות סיכונים

גילוי סיכונים


א. גורמי סיכון מנפיקים

PSS רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עליך לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאי שימוש אלה על ידי ביקור באתר PSS ולחיצה על היפר -קישור תנאי השימוש הממוקם בתחתית הדף. המשך הגישה שלך לאתר זה והשימוש בו מהווים את הסכמתך לתנאי שימוש אלה כשינויים. ההודעה היחידה על שינויים או שינוי בתנאי שימוש אלה תהיה על ידי פרסום PSS המתוקן של השימוש באתר זה; PSS לא תודיע לך בנפרד על כל שינוי או שינוי.

1. PSS כמנפיק או כנגד

כאשר PSS היא המנפיקה או הצד הנגדי של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים, השקעה בכל מכשיר פיננסי כזה נושאת בסיכון ש- PSS לא תוכל למלא את התחייבויותיה על פי המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים בכל מועד רלוונטי.

על מנת להעריך את הסיכון, משקיעים פוטנציאליים צריכים לשקול את כל המידע הנמסר במסמכי ההנפקה הנוגעים למכשירים הפיננסיים הרלוונטיים ולהתייעץ עם יועציהם המקצועיים משלהם אם הם רואים בכך צורך.

הסיכון הקשור ליכולתה של PSS למלא את התחייבויותיה לגבי מכשירים פיננסיים כאלה מתואר בהתייחס לדירוג האשראי שהוקצו על ידי סוכנויות דירוג בלתי תלויות. דירוג אינו בגדר המלצה לרכישה, מכירה או החזקה של מכשירים פיננסיים ועשוי להיות כפוף להשעיה, הפחתה או משיכה בכל עת על ידי חברת הדירוג המייעדת. השעיה, הפחתה או משיכה של כל דירוג שהוקצה עלולה להשפיע לרעה על מחיר השוק של מכשירים פיננסיים מסוימים בהם PSS היא המנפיקה.

דירוג ההתחייבויות הכפופות כל מכשירים פיננסיים שהם התחייבויות כפופות של PSS עשויים להיות מדורגים נמוכים מאלה המפורטים לעיל מכיוון שבמקרה של חדלות פירעון או פירוק PSS, התביעות הנובעות מהתחייבויות אלה כפופות לתביעות הנושים של PSS. שגם הם לא כפופים.

שווי המכשירים הפיננסיים שבהם PSS היא המנפיקה או הצד שכנגד צפוי להיות מושפע, בין היתר, מהערכה כללית של המשקיעים באשראי האשראי של PSS. כל הפחתה באשראי האשראי של PSS עלולה לגרום להפחתת ערך המכשירים הפיננסיים הללו. אם יתחיל הליך פשיטת רגל ביחס ל- PSS, החזרה לבעל המכשיר הפיננסי כאמור, או לצד, עשויה להיות מוגבלת וסביר שההחלמה תתעכב באופן מהותי.

ב. גורמי סיכון כלליים הנוגעים למכשירים פיננסיים

1. אין תשלומים או משלוחים עד להסדר

משקיעים פוטנציאליים צריכים לשים לב שבמקומות בהם אין לבצע תשלומי ריבית תקופתיים או חלוקות אחרות במהלך תקופת המכשיר הפיננסי, כאשר מכשירים פיננסיים אלה הם בצורת ניירות ערך או ניתנים לסחירה אחרת, מימוש בשוק המשני של מכשירים פיננסיים כאמור. עשויה להיות התשואה היחידה העומדת לרשות המשקיע לפני הסדר מכשירים פיננסיים כאמור. עם זאת, המשקיעים צריכים לשים לב לגורמי הסיכון המתוארים בכותרות "שווי שוק" ו"מכשירים פיננסיים עלולים להיות נזילים "המפורטים בכותרת" ד. גורמי שוק ”להלן בהקשר זה.

2. סיום מוקדם מסיבות יוצאות דופן, אי חוקיות וכוח עליון

אם צוין כך בתנאים וההגבלות של מכשירים פיננסיים כלשהם, אם PSS או הצד השלישי הרלוונטי, לפי העניין, קובע כי מסיבות שאינן בשליטתה, ביצוע ההתחייבויות שלה ביחס למכשירים הפיננסיים הרלוונטיים הפך להיות לא חוקי או בלתי מעשי כולו או חלקו מכל סיבה שהיא, או ש- PSS או הצד השלישי הרלוונטי, לפי העניין, קובע כי מסיבות שאינן בשליטתה, אין זה חוקי או מעשי יותר לקיים את הסדרי הגידור שלה עם ביחס למכשירים פיננסיים כאמור מכל סיבה שהיא, PSS או הצד השלישי הרלוונטי, לפי העניין, רשאים, על פי שיקול דעתה וללא התחייבות, לסיים מוקדם של מכשירים פיננסיים כאמור. רוכשים פוטנציאליים צריכים לבדוק את התנאים וההגבלות של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים כדי לברר אם וכיצד חלים הוראות כאלה על מכשירים פיננסיים כאלה ומהן ההשלכות של סיום כאמור, לרבות לגבי מה אם בכלל יש לשלם כתוצאה מכך.

3. אירועי שיבוש שוק, התאמות וסיום מוקדם של מכשירים פיננסיים

אם כן, המצוין בתנאים וההגבלות של מכשירים פיננסיים כלשהם, סוכן החישוב הרלוונטי עשוי לקבוע כי אירע או קיים אירוע הפרעה בשוק בזמן רלוונטי. כל קביעה כזו עשויה לעכב הערכת שווי בגין הבסיס הרלוונטי אשר עשויה להשפיע על ערך המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים ו/או עלולה לעכב הסדר בגין מכשירים פיננסיים כאמור.

בנוסף, אם מצוין כך בתנאים וההגבלות של מכשירים פיננסיים כלשהם, סוכן החישוב רשאי לבצע התאמות לתנאים והגבלות אלה כדי להתחשב בהתאמות או באירועים רלוונטיים ביחס לרקע הבסיסי, לרבות, אך לא רק, קביעת יורש הבסיס הרלוונטי או מנפיקו או נותני החסות שלו, לפי העניין. בנוסף, בנסיבות מסוימות, PSS או הצד השלישי הרלוונטי, לפי העניין, רשאים לסיים מוקדם את המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים בעקבות כל אירוע שכזה.

רוכשים פוטנציאליים צריכים לבדוק את התנאים וההגבלות של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים כדי לברר אם וכיצד חלים הוראות כאלה על מכשירים פיננסיים כאלה ומה מהווה התאמה או אירוע רלוונטי.

4. מיסוי

רוכשים ומוכרים פוטנציאליים של מכשירים פיננסיים צריכים להיות מודעים לכך שהם עשויים להידרש לשלם מס חותמות או חיובים תיעודיים אחרים בהתאם לחוקים ולשיטות המדינה שבה מועברים המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים.

תשלום ו/או מסירת כל סכום המגיע בגין מכשירים פיננסיים עשויים להיות מותנים בתשלום מסים, חובות ו/או הוצאות כאמור בתנאים וההגבלות של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים. ל- PSS או לצד השלישי הרלוונטי, לפי העניין, יש את הזכות, אך איננה חייבת, להחזיק או לנכות מכל סכום שיש לשלם או למסור על פי מכשירים פיננסיים כאמור סכום או חלק כלשהם שיהיו נחוצים לצורך חשבון או לשלם כל מס, חובה, חיוב, ניכוי או תשלום אחר.

משקיעים פוטנציאליים צריכים לבדוק את התנאים וההגבלות של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים כדי לברר אם וכיצד חלים הוראות כאלה על מכשירים פיננסיים כאלה.

רוכשים פוטנציאליים שיש להם ספק באשר לעמדת המס שלהם צריכים להתייעץ עם יועצי המס העצמאים שלהם. בנוסף, רוכשים פוטנציאליים צריכים להיות מודעים לכך שתקנות המס והיישום שלהן על ידי רשויות המיסוי הרלוונטיות משתנות מעת לעת. בהתאם לכך, לא ניתן לחזות את יחס המס המדויק שיחול בכל זמן נתון.

5. הודעת מימוש ואישורים

אם מכשירים פיננסיים כלשהם כפופים להוראות הנוגעות למסירת הודעת מימוש והודעה כזו מתקבלת על ידי הצד או הצדדים שצוינו לאחר המועד האחרון שצוין בתנאים וההגבלות של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים, אין לראות בכך כי נמסרה כדין עד יום מאוחר יותר. עיכוב כזה עשוי להיחשב במקרה של מכשירים פיננסיים שהוסדרו במזומן להגדיל או להקטין את סכום המזומנים שיש לשלם בעת ההסדר ממה שהיה אחרת מלבד איחור כזה.

במקרה של מכשירים פיננסיים הניתנים למימוש ביום אחד בלבד או רק במהלך תקופת מימוש ואינם באים לידי ביטוי למימוש אוטומטי, כל הודעת מימוש, אם לא נמסרה בזמן האחרון שצוין בתנאי המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים. , יהיה בטל.

אי מתן אישורים הנדרשים על פי התנאים וההגבלות של הנפקה של מכשירים פיננסיים עלול לגרום לאובדן או חוסר יכולת לקבל סכומים או משלוחים הנדרשים אחרת על פי מכשירים פיננסיים אלה. רוכשים פוטנציאליים צריכים לבדוק את התנאים וההגבלות של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים כדי לברר אם וכיצד חלות הוראות כאלה על מכשירים פיננסיים כאלה.

מכשירים פיננסיים שלא ימומשו בהתאם לתנאים וההגבלות שלהם יפוגו חסרי ערך. רוכשים פוטנציאליים צריכים לבחון את התנאים וההגבלות של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים כדי לברר אם מכשירים פיננסיים כאלה כפופים למימוש אוטומטי, ומתי וכיצד ניתן להעביר הודעת מימוש בתוקף.

6. פיגור זמן לאחר האימון

כאשר יש לממש מכשירים פיננסיים ולסדרם באמצעות תשלום במזומן, הרי שבמימושם עשוי להיות פער זמן בין מימוש הזמן לבין קביעת סכום המזומן הרלוונטי הנוגע למימוש כאמור. כל עיכוב כזה בין מועד המימוש לקביעת סכום המזומן יפורטו בתנאי ההתקנים של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים. עם זאת, עיכוב כזה יכול להיות ארוך יותר באופן משמעותי, במיוחד במקרה של עיכוב במימוש מכשירים פיננסיים מיושבים במזומן הנובעים ממגבלות מימוש מקסימליות יומיות או לאחר קביעת סוכן החישוב כי אירעה הפרעה בשוק בכל זמן רלוונטי. סכום המזומנים הרלוונטי יכול לרדת או להגדיל את מה שהיה יכול להיות רק בגלל עיכוב כזה.

רוכשים פוטנציאליים צריכים לבדוק את התנאים וההגבלות של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים כדי לברר אם וכיצד חלות הוראות כאלה על מכשירים פיננסיים כאלה.

7. שווקים מאוד תנודתיים

מכשירים פיננסיים עשויים להיות מקושרים למחירי חוזי סחורות ומכשירים נגזרים, כולל עתיד ואופציות שהן מאוד תנודתיות. תנועות המחירים של חוזים קדימה, חוזים עתידיים וחוזים נגזרים אחרים שאליהם ניתן לקשר מכשיר פיננסי מושפעים, בין היתר, משיעורי ריבית, שינויים ביחסי היצע וביקוש, תוכניות שליטה במסחר, פיסקאלי, מוניטרי ושלילי חליפין ומדיניות של ממשלות, ואירועים ומדיניות פוליטית וכלכלית לאומית ובינלאומית. בנוסף, ממשלות מתערבות מעת לעת, במישרין או בעקיפין ועל ידי רגולציה בשווקים מסוימים, במיוחד אלה במטבעות ובעתיד ובאופציות הקשורות בריבית. התערבות כזו בדרך כלל נועדה להשפיע ישירות על המחירים ועשויה, יחד עם גורמים אחרים, לגרום לכל השווקים הללו לנוע במהירות לאותו כיוון, בין היתר מתנודות הריבית. כל התערבות כזו עשויה להשפיע לרעה על שווי מכשירים פיננסיים מסוימים.

8. נציבות

לפני שמשקיע רוכש מכשיר פיננסי כלשהו, ​​עליו לקבל פרטים על כל העמלות והחיובים האחרים שעליהם תהיה אחראי. אם חיובים לא באים לידי ביטוי במונחי כסף (אלא, למשל, כאחוז משווי החוזה), עליו לקבל הסבר ברור וכתוב, כולל דוגמאות מתאימות, כדי לקבוע מה המשמעות של חיובים כאלה במונחים כספיים ספציפיים. במקרה של חוזים עתידיים, כאשר העמלה מחויבת באחוזים, בדרך כלל היא תהיה כאחוז משווי החוזה הכולל, ולא רק כאחוז מכל תשלום ראשוני.

C. גורמי סיכון ספציפיים למוצר

1. גורמי סיכון ספציפיים למוצר

מכשירים פיננסיים שונים כרוכים ברמות שונות של חשיפה לסיכון ובהחלטה אם לסחור או לרכוש מכשירים פיננסיים כלשהם, משקיעים פוטנציאליים צריכים לשים לב לדברים הבאים.

השקעה בכל מכשירים פיננסיים כרוכה בסיכונים. סיכונים אלה עשויים לכלול, בין היתר, שוק מניות, שוק אגרות חוב, מטבע חוץ, ריבית, תנודתיות בשוק וסיכונים כלכליים, פוליטיים ורגולטוריים וכל שילוב של סיכונים אלה ואחרים. חלק מסיכונים אלה נדון בקצרה להלן.

רוכשים פוטנציאליים צריכים להיות מנוסים ביחס לעסקאות במכשירים כגון המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים ובבסיס הבסיסי למכשירים פיננסיים כאלה.

רוכשים פוטנציאליים צריכים להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעה במכשירים הפיננסיים הרלוונטיים ועליהם להגיע להחלטת השקעה רק לאחר בחינה מדוקדקת, עם יועציהם המשפטיים, המס, החשבונאות ואחרים, לגבי (א) התאמת ההשקעה בתחום הפיננסי הרלוונטי. מכשירים לאור הנסיבות הפיננסיות, המס והמסרים האחרים שלהם, (ב) המידע המפורט במסמך ההנפקה הנוגע למכשירים הפיננסיים הרלוונטיים ו (ג) הבסיס הרלוונטי.

מכשירים פיננסיים עשויים לרדת בערך, וכאשר מכשירים פיננסיים מוגנים בהון, המשקיעים צריכים לשים לב כי לא משנה מה ההשקעה שלהם במכשירים פיננסיים כאלה, סכום המזומנים שיגיע לפדיון לעולם לא יהיה נמוך מסכום מזומן מינימלי שצוין.

השקעה בכל מכשיר פיננסי צריכה להתבצע רק לאחר הערכת הכיוון, העיתוי והגודל של שינויים עתידיים פוטנציאליים בערך הבסיס הרלוונטי ו/או בהרכב ו/או שיטת החישוב של הבסיס הרלוונטי, כתשואה מכל השקעה כזו תהיה תלויה, בין היתר, בשינויים כאלה.

משקיע במכשיר פיננסי חייב באופן כללי להיות צודק לגבי הכיוון, העיתוי והגודל של שינוי צפוי בערך הבסיס הרלוונטי. יותר מגורם סיכון אחד עשוי להיות בעל השפעה סימולטנית ביחס למכשיר פיננסי כך שהשפעתו של גורם סיכון מסוים לא תהיה ניתנת לחיזוי. בנוסף, יותר מגורם סיכון אחד עשוי להיות בעל השפעה מורכבת שאולי אינה ניתנת לחיזוי.

לא ניתן לתת ביטחון לגבי ההשפעה של כל שילוב של גורמי סיכון על ערך המכשיר הפיננסי.

מכשירים פיננסיים המקושרים לבסיס מייצגים השקעה המקושרת לביצועים הכלכליים של המשקיעים הבסיסיים והמשקיעים הפוטנציאליים שצריכים לציין שהתשואה (אם קיימת) על השקעתם במכשירים פיננסיים כאלה תהיה תלויה בביצועי הבסיס.

משקיעים פוטנציאליים צריכים גם לציין כי אף ששווי השוק של מכשירים פיננסיים כאלה מקושרים לבסיס כזה ויהיה מושפע (חיובי או שלילי) מהבסיס, ייתכן ששינוי לא יהיה דומה ויכול להיות לא פרופורציונלי.

לא ניתן לחזות כיצד משתנה רמת הבסיס הרלוונטי לאורך זמן. בניגוד להשקעה ישירה בבסיס הרלוונטי, מכשירים פיננסיים כאלה מייצגים את הזכות לקבל תשלום או משלוח, לפי העניין, של הסכום הרלוונטי במועדים הנקובים או הניתנים לקביעה בגין כספים כאלה. מכשירים שעשויים לכלול תשלומי ריבית תקופתיים (אם מצוין בתנאים וההגבלות של מכשירים פיננסיים כאלה), אשר כולם או חלקם עשויים להיקבע בהתייחס לביצועי הבסיס הרלוונטי. התנאים וההגבלות החלים יפרטו את ההוראות לקביעת הסכומים שיש לשלם או למסור, לפי העניין, במועדים הנקובים או הניתנים לקביעה ביחס למכשירים הפיננסיים הרלוונטיים לרבות כל תשלומי ריבית תקופתיים. .

משקיעים פרוספקטיביים במכשירים פיננסיים המקושרים לתנאי כלשהם חייבים לבחון את התנאים והתנאים של המרכיבים הפיננסיים הרלוונטיים כדי לברר מהו הרלוונטי לקיים ולשמוע כיצד כל אחד מהשנים, אם כן כל הזמן, אם כן כל הזמן, סכומים חייבים ו/או ניתנים למסירה, כפי שהמקרה עשוי להיות, לפני קבלת החלטה כלשהי לרכישת מכשירים פיננסיים כאלה.

התשואה היחידה על מכשירים פיננסיים עשויה להיות התשלום או האספקה ​​הפוטנציאליים, לפי העניין, של הסכומים שיש לשלם בגין מימוש או פדיון או בגין תשלום אחר ותשלום של כל ריבית תקופתית ועל רוכשים פוטנציאליים לבדוק את התנאים וההגבלות של הרלוונטי מכשירים פיננסיים כדי לברר אילו סכומים חייבים ו/או ניתנים למסירה, באילו נסיבות ומתי.

PSS או הצד השלישי הרלוונטי, לפי העניין, עשויים להנפיק מספר סוגיות של מכשירים פיננסיים הנוגעים לאותו בסיס. עם זאת, לא ניתן לתת ביטחון ש- PSS או הצד השלישי הרלוונטי, לפי העניין, יוציאו יותר מהנפקה אחת של מכשירים פיננסיים המקושרים לבסיס כזה. בכל זמן נתון, מספר המכשירים הפיננסיים הניתנים להון עשוי להיות משמעותי.

מכשירים פיננסיים עשויים להיות מקושרים, בין היתר, לניירות ערך, מדדים, מטבעות, אשראי של ישויות מוגדרות, נגזרים, סחורות ו/או עתידי סחורות, הון פרטי או נכסים ובלתי נזילים ונדל"ן, ניירות ערך באיכות אשראי נמוכה, ניירות ערך במצוקה, השקעות בשווקים מתפתחים או מתפתחים ו/או במניות קרנות כולל קרנות גידור.

2. מכשירים פיננסיים המקושרים לניירות ערך

לגבי מכשירים פיננסיים המקושרים לניירות ערך או לסל ניירות ערך, במועדים הנקובים או הניתנים לקביעה ביחס למכשירים פיננסיים כאלה, המשקיעים עשויים לקבל מסירה פיזית של מספר נתון של ניירות הערך הרלוונטיים ו/או תשלום סכום שנקבע בהתייחס לשווי ניירות הערך הרלוונטיים במועד או במועדים מסוימים בהשוואה לתאריך או תאריכים אחרים. בהתאם לכך, השקעה במכשירים פיננסיים כאלה עשויה לשאת בסיכוני שוק דומים להשקעה ישירה בניירות הערך הרלוונטיים ועל המשקיעים להיעזר בהתאם. ניתן לחשב ריבית (אם קיימת) על מכשירים פיננסיים כאמור בהתייחס לשווי של נייר ערך אחד או יותר במועד או במועדים מסוימים בהשוואה לתאריך או למועדים אחרים או בהתייחסות לכל דיבידנד ששולם בגין כל הון כזה. ניירות ערך.

ביחס למכשירים פיננסיים כאמור, אף מנפיק של ניירות הערך הרלוונטיים לא ישתתף בהכנת מסמך הצעה כלשהו הנוגע למכשירים הפיננסיים הרלוונטיים או לתנאים וההגבלות של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים ו- PSS לא תעשה כל חקירה או בירור מול לגבי המידע הנוגע לכל מנפיק כזה הכלול בו או במסמכים מהם הופק מידע זה. כתוצאה מכך, לא ניתן להבטיח שכל האירועים המתרחשים לפני מועד ההנפקה של המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים (לרבות אירועים שישפיעו על דיוק או שלמותם של כל המסמכים הזמינים לציבור המשמשים את PSS בהכנת כל מסמך הנפקות הנוגע לרלוונטי מכשירים פיננסיים) שישפיעו על מחיר המסחר של ניירות הערך הרלוונטיים יחשפו בפומבי. גילוי מאוחר יותר של כל אירוע כזה או גילוי או אי גילוי של אירועים עתידיים מהותיים הנוגעים למנפיק ניירות ערך כאלה יכולים להשפיע על מחיר המסחר של ניירות ערך כאלה ועל כן על מחיר המסחר או הערך של מכשירים פיננסיים כאלה.

אלא אם נקבע אחרת בתנאים ובהגבלות של מכשירים פיננסיים כאמור, למחזיקים במכשירים פיננסיים כאלה לא תהיה זכויות הצבעה או זכויות לקבלת דיבידנדים או חלוקות או כל זכויות אחרות ביחס לניירות ערך ההון הרלוונטיים שאליהם מתייחסים מכשירים פיננסיים אלה.

 

3. מכשירים פיננסיים המקושרים למדדים

לגבי מכשירים פיננסיים המקושרים למדד או לסל מדדים, במועדים הנקובים או הניתנים לקביעה ביחס למכשירים פיננסיים אלה, המשקיעים עשויים לקבל תשלום של סכום שנקבע בהתייחס לשווי המדד או המדדים הרלוונטיים ב- תאריך או תאריכים נתונים בהשוואה לתאריך או תאריכים ו/או מסירה פיזית של נכסים המקושרים למדד או למדדים הרלוונטיים. ניתן לחשב ריבית (אם קיימת) על מכשירים פיננסיים כאמור בהתייחס לשווי של אחד או יותר מהמדדים הרלוונטיים בתאריך או תאריכים נתון בהשוואה לתאריך או תאריכים אחרים.

 

4. מכשירים פיננסיים המקושרים למטבעות

לגבי מכשירים פיננסיים המקושרים למטבע אחד או יותר, במועדים הנקובים או הניתנים לקביעה ביחס למכשירים פיננסיים כאמור, רשאים המשקיעים לקבל תשלום של סכום שנקבע בהתייחס לשווי המטבעות הרלוונטיים במועד נתון או תאריכים לעומת תאריך או תאריכים אחרים. ניתן לחשב ריבית (אם בכלל) שיש לשלם על מכשירים פיננסיים כאמור על פי הערך של אחד או יותר מהמטבעות הרלוונטיים בתאריך או תאריכים מסוימים בהשוואה לתאריך או תאריכים אחרים.

תנודות בשערי החליפין של המטבע הרלוונטי (או אחד או יותר מהמטבעות בסל מטבעות) ישפיעו על ערך המכשירים הפיננסיים המקושרים למטבע או למטבעות אלה. יתר על כן, משקיעים המתכוונים להמיר רווחים או הפסדים מקבלת כספים ממכירה או מכירה של מכשירים פיננסיים אלה למטבע הבית שלהם עלולים להיות מושפעים מתנודות בשערי החליפין בין מטבע הבית שלהם למטבע הרלוונטי (או אחד או יותר מהמטבעות בסל מטבעות). ערכי המטבע עשויים להיות מושפעים מגורמים פוליטיים וכלכליים מורכבים, כולל פעולות שלטוניות לתקן או לתמוך בערך של מטבע (או אחד או יותר מהמטבעות בסל מטבעות), ללא קשר לכוחות שוק אחרים. רוכשי מכשירים פיננסיים המקושרים למטבע או למטבעות מסתכנים בהפסד כל ההשקעה שלהם אם שערי החליפין של המטבע הרלוונטי (או אחד או יותר מהמטבעות בסל מטבעות) לא זזים בכיוון הצפוי.

אם יונפקו בהמשך מכשירים או אופציות פיננסיים הנוגעים למטבעות מסוימים או למדדי מטבע מסוימים, היצע המכשירים הפיננסיים והאופציות הנוגעות למטבעות אלה או למדדי מטבעות, לפי העניין, בשוק יגדל, מה שעלול לגרום למחיר שבו מכשירים פיננסיים נסחרים בשוק המשני לירידה משמעותית.

במהלך המסחר השוטף שלה או במט"ח או בכדי לנהל את הסיכון לחשיפתו ביחס לכל מכשיר פיננסי שנחתם איתך, PSS ו/או שותפיה או כל צד שלישי רשאים להיכנס לעסוק, להירגע, לסיים או לסגור בעסקאות כולן או מקצתן עם צד שלישי (עסקאות צד ג ') לפני, במועד או אחריו: (i) הערכת השווי של המכשיר הפיננסי; (ii) נקבע הערכת שווי של תיקון שוק חיצוני או מדד שאליו מתייחס מכשיר פיננסי (תיקון); (iii) המכשיר הפיננסי יגיע להסדר; או (iv) זכויותיו של צד לדרוש הסדר של המכשיר הפיננסי הופכות למימוש (כל הזמן או כל אחת מהזמנים הללו היא תקופה רלוונטית). יתכן כי כניסה לעסקאות צד שלישי בזמן רלוונטי עשויה להשפיע על שערי החליפין של המטבע ישירות או בעקיפין, דבר אשר, בתורו, עשוי להשפיע על ערך מכשיר פיננסי עבורך, או על ערך תיקון ו/או עשוי להפעיל הוראות מסוימות של מכשיר פיננסי.

 

5. מכשירים פיננסיים המקושרים לאשראי של גופים מוגדרים

מכשירים פיננסיים עשויים להיות מקושרים לאשראי של ישות אחת או יותר שצוין ובמקרה של התרחשות של נסיבות מסוימות המפורטות בתנאים של מכשירים פיננסיים אלה, חובת PSS או, לפי העניין, חובת הצד השלישי הרלוונטי סכומי השכר לפי מכשירים פיננסיים כאמור עשויים להיות מוחלפים בחובה לשלם סכומים אחרים המחושבים בהתייחס לשווי ההתחייבויות הנוגעות לאחת או יותר מהישויות שצוינו ו/או למלא כל התחייבות כזו. בנוסף, מכשירים פיננסיים אלה הנושאים ריבית עשויים להפסיק לשאת בריבית לפני או לפני מועד התרחשותה של כל מקרה כזה.

 

6. מכשירים פיננסיים המקושרים לנגזרים

ניתן להנפיק או להיכנס לעסקים פיננסיים, שהתשואה עליה צמודה למכשירים נגזרים (שעשויים להיות מורכבים) המבקשים לשנות או לשכפל את ביצועי ההשקעה של ניירות ערך, סחורות, מטבעות, ריביות, מדדים או שווקים על בסיס ממונף או לא מיומן. הבסיס ביחס למכשירים פיננסיים כאלה כולל בדרך כלל סיכון של צד שכנגד וייתכן שלא יתפקד בצורה הצפויה, ובכך יביא לאובדן או לרווח ערך רב יותר. מכשירים פיננסיים כאמור כפופים לסיכונים העלולים לגרום לאובדן של כל ערך או חלקו מערכו הבסיסי ובכך להשפיע לרעה על ערך המכשירים הפיננסיים. סיכונים כאלה יכולים לכלול סיכון ריבית ואשראי, תנודתיות, מחיר וביקוש בשוק המקומי והמקומי, וכן גורמים כלכליים ופעילות כללית. הבסיס עשוי להיות נגזרת אשר עשויה להיות בה גם מינוף גבוה מאוד אשר יכול להגדיל משמעותית את תנועות השוק, כלומר הפסדים עלולים במקרים מסוימים לחרוג מהערך של המכשיר הנגזר הרלוונטי ובכך לגרום להפסד כולל.
חלק משווקי המכשירים הנגזרים הם שווקים "ללא מרשם" או "אינטר-סוחר", שעשויים להיות בלתי נזילים ולעתים כפופים למרווחים גדולים יותר בין מחירי ההצעה וההצעה מאשר מכשירים נגזרים הנסחרים בבורסה. המשתתפים בשווקים כאלה בדרך כלל אינם כפופים להערכת אשראי ולפיקוח רגולטורי, מה שיהיה במקרה של חברים בשווקים "מבוססי בורסה". הדבר חושף את המשקיעים במכשירים פיננסיים המקושרים לכל נגזרת כזו לסיכון כי צד שכנגד לא יסדיר עסקה בהתאם לתנאיו, מכיוון שלצד השני יש בעיית אשראי או נזילות או מכיוון שהצד השני נגרע כברירת מחדל מסיבה אחרת. עיכובים בהסדר עשויים לנבוע גם ממחלוקות על תנאי החוזה הנגזר הרלוונטי (בין אם בתום לב ובין אם לאו), מכיוון שלשווקים אלה עשויים להיות חסרים כללים ונהלים שנקבעו ליישוב מהיר של מחלוקות בין משתתפי השוק הנמצאים בשווקים "מבוססי בורסה". גורמים אלה עשויים לגרום לירידת ערך מכשיר פיננסי. "סיכון צד שכנגד" כזה קיים בכל החלפות "ללא מרשם" או דו-צדדי והוא מודגש בחוזים עם פדיון ארוך יותר בהם אירועים בלתי צפויים עלולים להתערב למניעת הסדר. הערכת עסקאות נגזרות ללא מרשם כפופה גם לחוסר ודאות ושינוי גדול יותר מזה של נגזרות הנסחרות בבורסה והערכות שווי שמספק צד אחד עשויות להיות שונות מהערכות שניתנות על ידי צד שלישי או מהשווי עם פירוק העסקה הרלוונטית. בנסיבות מסוימות, יתכן שלא יהיה ניתן להשיג הצעות שוק עבור שווי עסקת נגזרים ללא מרשם.

 

7. מכשירים פיננסיים המקושרים לסחורות ו/או עתידי סחורות

לגבי מכשירים פיננסיים המקושרים לסחורה או לסל סחורות או עתידי סחורות, במועדים הנקובים או הניתנים לקביעה ביחס למכשירים פיננסיים כאלה, המשקיעים עשויים לקבל תשלום של סכום שנקבע בהתייחס לשווי הסחורות הרלוונטיות. או חוזים עתידיים בתאריך או תאריכים נתונים בהשוואה לתאריך או תאריכים אחרים. ניתן לחשב ריבית (אם קיימת) על מכשירים פיננסיים כאמור בהתייחס לשווי של סחורה אחת או יותר במועד נתון או מתאריך בהשוואה לתאריך או תאריכים אחרים או בהתייחסות לחוזה עתידי של סחורות.

המשקיעים צריכים לשים לב שהתנועות במחיר הסחורה או בסל הסחורות עשויות להיות כפופות לתנודות משמעותיות שלא עשויות להיות בקורלציה עם שינויים בריבית, במטבעות או במדדים אחרים ובתזמון השינויים במחיר הרלוונטי של הסחורה או הסחורות. עשוי להשפיע על התשואה בפועל למשקיעים, גם אם הרמה הממוצעת תואמת את הציפיות שלהם. באופן כללי, ככל שהשינוי במחיר או במחירי הסחורות מוקדם יותר, כך ההשפעה על התשואה גדלה.

שוקי החוזים העתידיים על סחורות הם תנודתיים ביותר. שוקי הסחורות מושפעים בין היתר משינויים ביחסי היצע וביקוש, מזג אוויר, תוכניות ומדיניות ממשלתית, חקלאית, מסחרית ומסחרית שנועדו להשפיע על מחירי הסחורות, אירועים פוליטיים וכלכליים עולמיים ושינויים בריביות. יתר על כן, השקעות בחוזים עתידיים ובחוזי אופציות כרוכות בסיכונים נוספים, לרבות, ללא הגבלה, מינוף (מרווח הוא בדרך כלל אחוז מהערך הנקוב של החוזה והחשיפה יכולה להיות כמעט בלתי מוגבלת). מחזיק בעמדה עתידית עשוי לגלות שעמדות כאלה הופכות לבלתי נזילות מכיוון שבורסות סחורות מסוימות מגבילות את התנודות במחירי חוזה עתידי מסוימים במהלך יום אחד על ידי תקנות המכונות "מגבלות תנודות מחירים יומיות" או "גבולות יומיות". תחת גבולות יומיות כאלה, במהלך יום מסחר יחיד אין לבצע עסקאות במחירים מעבר לגבולות היומיים. ברגע שמחיר החוזה לעתיד מסוים עלה או ירד בסכום השווה למגבלה היומית, לא ניתן לנקוט או לחסל עמדות בעתיד, אלא אם הסוחרים מוכנים לבצע עסקאות בגבול או בגבולו. זה יכול למנוע מבעל לחסל מיידית עמדות שליליות ולגרום לה הפסדים ניכרים.

מחירי החוזים החוזים העתידיים על מצרכים שונים עלו מדי פעם על הגבול היומי במשך מספר ימים רצופים עם מעט או ללא מסחר. אירועים דומים עלולים למנוע חיסול של תפקידים לא נוחים ולגרום למשקיע במכשיר פיננסי המקושר למחירי חוזים כאלה להפסדים ניכרים.

מחיר השוק של מכשירים פיננסיים כאלה עשוי להיות תנודתי ויכול להיות תלוי בזמן שנותר למימוש או לפדיון ולתנודתיות המחיר של הסחורה או הסחורות. מחיר הסחורה או הסחורות עשוי להיות מושפע מאירועים כלכליים, פיננסיים ופוליטיים באחד או יותר מתחומי השיפוט, כולל גורמים המשפיעים על הבורסות (ים) או מערכת הציטוטים שעליהם ניתן לסחור בסחורות כאלה.

 

8. מכשירים פיננסיים המקושרים להון פרטי או לנכסים לא נזילים

מכשירים פיננסיים עשויים להיות מקושרים לבסיס אשר כפוף למגבלות חוקיות או אחרות להעברה או שאין לו שוק נזיל, כגון ניירות ערך בחברות פרטיות. מחירי השוק, אם בכלל, של ניירות ערך כאלה נוטים להיות יותר תנודתיים וייתכן שיהיה בלתי אפשרי למכור ניירות ערך כאלה בעת הצורך או לממש את שווים ההוגן במקרה של מכירה. ניירות ערך כאלה אינם רשומים בבורסה ולא נסחרים בשוק ללא מרשם. כתוצאה מהיעדר שוק מסחר ציבורי בניירות ערך אלה, סביר להניח שהם יהיו פחות נזילים מאשר ניירות ערך הנסחרים בציבור. ייתכנו עיכובים ניכרים בניסיון למכור ניירות ערך שאינם נסחרים בציבור. אף על פי שניירות ערך אלה עשויים להימכר בעסקאות פרטיות, המחירים שהתממשו ממכירות אלה עשויים להיות נמוכים מאלו ששולמו במקור. יתר על כן, חברות אשר ניירות הערך שלהן אינם רשומים או נסחרים בציבור אינן כפופות לגילוי ולדרישות הגנה על משקיעים אחרות שיהיו ישימות אם ניירות הערך שלהן היו רשומים או נסחרים בציבור.

בנוסף, רשאית בורסה או רגולטורית רשאית להשעות את המסחר בחוזה מסוים, להורות על פירוק מיידי והסדר של חוזה מסוים, או להורות כי המסחר בחוזה מסוים ייערך לפירוק בלבד. חוסר נגישות של עמדות עלול לגרום להפסדים בלתי צפויים משמעותיים ולכן משקיעים במכשירים פיננסיים המקושרים אליהם עלולים לסבול גם מהפסדים בלתי צפויים משמעותיים.

 

9. מכשירים פיננסיים המקושרים לניירות ערך באיכות אשראי נמוכה

מכשירים פיננסיים עשויים להיות מקושרים להשקעות מסוכנות במיוחד שיכולות גם להציע פוטנציאל לתשואות גבוהות בהתאם. כתוצאה מכך, קיים סיכון משמעותי לכך שמשקיע במכשיר פיננסי כזה עלול להפסיד את כל או כמעט את כל ההשקעה שלו. הבסיס המתייחס למכשירים פיננסיים כאמור עשוי להיות מדורג נמוך מדירוג ההשקעה ומכאן שניתן לראות בו "אג"ח זבל" או ניירות ערך במצוקה (ראה גם "מכשירים פיננסיים המקושרים לניירות ערך במצוקה" להלן).

 

10. מכשירים פיננסיים המקושרים לניירות ערך במצוקה

מכשירים פיננסיים עשויים להיות מקושרים לניירות ערך של מנפיקים במצב פיננסי חלש, החווים תוצאות תפעוליות ירודות, בעלי צרכי הון ניכרים או שווי נקי שלילי, המתמודדים עם בעיות התחרות או התיישנות המוצר המיוחדות, או המעורבים בהליכי פשיטת רגל או ארגון מחדש. מכשירים פיננסיים כאלה עשויים להיות כרוכים בסיכונים מהותיים שעלולים לגרום להפסדים ניכרים או אפילו של הסכום שהושקע במכשירים פיננסיים כאלה. בין הסיכונים הגלומים במכשירים פיננסיים הקשורים להשקעות מסוג זה הוא שלעתים קרובות עלול להיות קשה להשיג מידע אודות מצבו האמיתי של מנפיק הבסיס הרלוונטי; ערך הבסיס הרלוונטי עשוי להיות מושפע לרעה מחוקים הנוגעים, בין היתר, בהעברות הונאה והעברות או תשלומים אחרים הניתנים לביטול, אחריות המלווה וכוחו של בית המשפט לא לאפשר, לצמצם, להכפיף או להפסיק תביעות מסוימות; מחיר השוק של הבסיס הרלוונטי עשוי להיות נתון לתנועות שוק פתאומיות ולא יציבות ותנודתיות מחירים מעל הממוצע, והמרווח בין מחירי ההצעה וההצעה של הבסיס הרלוונטי עשוי להיות גדול מאלה השוררים בשווקי ניירות ערך אחרים; ייתכן שיחלפו מספר שנים עד שמחיר השוק של הבסיס הרלוונטי ישקף את ערכו המהותי; בארגון מחדש של התאגיד, ייתכן שלא ניתן יהיה לבצע את הארגון מחדש (למשל, בשל אי קבלת אישורים נדרשים); ובפירוק (הן בפשיטת רגל והן מחוצה לה) ובארגון מחדש קיים הסיכון שהפירוק או ההתארגנות תתעכב (למשל, עד שההתחייבויות השונות, בפועל או מותנות, יסתיימו) או יגרמו לחלוקה של מזומן או נייר ערך חדש ששוויו יהיה נמוך ממחיר הרכישה של הבסיס הרלוונטי.

 

11. מכשירים פיננסיים הקשורים להשקעות בשווקים מתפתחים או מתפתחים

מכשירים פיננסיים עשויים להיות מקושרים לניירות ערך של מנפיקים שאינם ממוקמים או כפופים לתקנה במדינות מפותחות או ניירות ערך שאינם נקובים במטבע של מדינות מפותחות, או שאינן נסחרות בהן. השקעה במכשירים פיננסיים כאלה כרוכה בסיכונים מיוחדים מסוימים, לרבות סיכונים הקשורים לחוסר ודאות פוליטית וכלכלית, מדיניות ממשלתית שלילית, הגבלות על השקעות זרות והמרות מטבע, תנודות שער החליפין, רמות נמוכות יותר של גילוי ורגולציה וחוסר וודאות בנוגע למעמד. , פרשנות ויישום חוקים, כולל, אך לא רק, אלה הנוגעים להפקעה, הלאמה והחרמה. חברות שאינן ממוקמות במדינות מפותחות גם אינן כפופות בדרך כלל לתקני אחיזה, ביקורת ודיווח כספי אחידים, וייתכן כי שיטות ודרישות הביקורת אינן ניתנות להשוואה לאלה החלות על חברות במדינות מפותחות. יתר על כן, ניירות ערך שאינם נסחרים במדינות מפותחות נוטים להיות פחות נזילים ומחירי ניירות ערך כאלה יותר תנודתיים. בנוסף, יישוב עסקאות בחלק משווקים כאלה עשוי להיות איטי בהרבה וכפוף יותר לכישלון מאשר בשווקים במדינות מפותחות. עלויות האפוטרופוס המוגברות כמו גם קשיים מנהליים (כגון תחולתם של חוקי תחומי השיפוט של מדינות מתעוררות או מתפתחות על אפוטרופוסים בתחומי שיפוט כאלה בנסיבות שונות, לרבות פשיטת רגל, יכולת לשחזר נכסים אבודים, הפקעה, הלאמה וגישה לרשומות) נובעים גם מתחזוקת נכסים במדינות מתפתחות או מתפתחות כאלה.

 

12. מכשירים פיננסיים המקושרים למניות קרנות לרבות קרנות גידור

כאשר הבסיס הוא או מתייחס לקרן אחת או יותר, המכשירים הפיננסיים הרלוונטיים משקפים את הביצועים של קרנות כאלה, שעשויות להיות "קרנות גידור". קרן גידור רשאית לסחור ולהשקיע במגוון רחב של אינטרסים להשקעה, כגון חובות וניירות ערך, סחורות ומט"ח, והיא רשאית לבצע עסקאות נגזרות, לרבות, ללא הגבלה, עתידיות ואופציות. קרן גידור עשויה לעתים להיות לא נזילות וניתן לסחור בה רק על בסיס חודשי, רבעוני או אפילו פחות. מכל הסיבות הללו ואלו המתוארות להלן, השקעה ישירה או עקיפה בקרנות גידור נחשבת בדרך כלל כמסוכנת. אם הבסיס הוא קרן גידור שאינה מתפקדת מספיק, שוויה ירד, אולי לאפס. קרן הגידור המשתקפת בבסיס הרלוונטי מעת לעת ויועצי המסחר שלה בקופות גידור, כמו גם השווקים והמכשירים שבהם הם משקיעים, לרוב אינם כפופים לבדיקה על ידי רשויות ממשלתיות, ארגונים המווסתים את עצמם. או רשויות פיקוח אחרות.

להלן רשימה לא ממצה של הסיכונים הכרוכים בהשקעה בקרנות גידור:

A. מנהל השקעות

הביצועים של קרן גידור יהיו תלויים בביצוע ההשקעות שנבחרו על ידי אנשים מרכזיים הקשורים לתפעול השוטף של מנהל ההשקעות של קרן הגידור הרלוונטית ובהתמחות של אנשים מרכזיים כאלה. כל משיכה או הפסקת פעילות השקעות אחרת מטעם מנהל ההשקעות על ידי כל אחד מהאנשים הללו עלולה לגרום להפסדים ו/או לסיום או לפירוק קרן הגידור הרלוונטית. אסטרטגיית ההשקעה, מגבלות ההשקעה ויעדי ההשקעה של קרן גידור מעניקים למנהל ההשקעות שלה שיקול דעת ניכר להשקיע את נכסיה ולא יכולה להיות ערובה לכך שהחלטות ההשקעה של מנהל ההשקעות יהיו רווחיות או יגינו ביעילות מפני הסיכון של שוק או אחרים תנאים ובכך החלטות כאלה עלולות לגרום לירידת ערך קרן הגידור הרלוונטית.
מנהל השקעות עשוי לקבל עמלות הקשורות לביצועים, שעשויים להיות ניכרים. אופן חישוב עמלות אלה עשוי ליצור תמריץ למנהל ההשקעות לבצע השקעות מסוכנות יותר או ספקולטיביות יותר מהמקרה אם לא היו משולמות עמלות כאלה למנהל ההשקעות. בנוסף, מאחר וניתן לחשב את דמי הביצוע על בסיס הכולל רווחים לא ממומשים וממומשים על נכסי קרן הגידור הרלוונטית, עמלות אלה עשויות להיות גדולות יותר מאשר אם היו מבוססות אך ורק על רווחים ממומשים. אם קרן גידור לא מבצעת או לא מבצעת מספיק כדי לכסות את העמלות, שווי קרן הגידור הרלוונטית יירד ועלול לרדת לאפס.

B. חוסר הפרדת נכסים

מתווך פריים עשוי להתמנות, או יכול להיות, שימונה ביחס לקרן גידור ובהתאם יהיה אחראי על שירותי המשמורת, הסליקה, המימון והדיווח ביחס לעסקאות ניירות הערך שערך מנהל ההשקעות הרלוונטי. כאשר השקעות של קרן גידור מסווגות על ידי מתווך הפריים הרלוונטי כבטוחה, לא ניתן להפרידן על ידי מתווך ראשוני כזה מהשקעותיה שלה. כתוצאה מכך, השקעות כאלה עשויות להיות זמינות לנושים של מתווך ראשוני כאמור במקרה של חדלות פירעון וקרן הגידור הרלוונטית עלולה לאבד את חלקה או את כל האינטרס שלה בהשקעות כאלה.

סיכון סיכונים

מנהל השקעות רשאי לנצל אופציות, חוזים עתידיים, חוזים קדימה, החלפות, אופציות ומכשירים נגזרים אחרים הכוללים ניירות ערך, מטבעות, ריביות, סחורות וקטגוריות נכסים אחרות (ושילובים של האמור לעיל) לצורך הקמת עמדות ארביטראז '"ניטראליות בשוק" כחלק מאסטרטגיות המסחר שלה וכדי להגן על התנועות בשוקי ההון. הגנה מפני ירידה בערך של עמדה בתיק אינה מבטלת תנודות בערכי עמדות התיק או מונעת הפסדים אם ערכי עמדות כאלה יורדות, אלא מקימה עמדות אחרות שנועדו להרוויח מאותן התפתחויות, ובכך למתן את הירידה בשיעורי ערך עמדות תיק. עסקאות גידור כאלה עשויות גם להגביל את ההזדמנות לרווח אם ערך המיקום של תיק ההשקעות יגדל. יתרה מזאת, לא תמיד יתכן שמנהל ההשקעות יבצע עסקאות גידור, או שיעשה זאת במחירים, בשיעורים או ברמות המועילות לקרן הגידור. ההצלחה של כל עסקאות גידור תהיה כפופה לתנועות בכיוון של מחירי ניירות ערך ושערי מטבע וריבית, ויציבות או ניבוי של יחסי תמחור. לכן, בעוד שקרן גידור עשויה לעסוק בעסקאות כאלה כדי להפחית את סיכוני שער החליפין והריבית, שינויים בלתי צפויים במטבע או בריבית עלולים לגרום לביצועים כלליים גרועים יותר של קרן הגידור מאשר אם לא הייתה מבצעת עסקאות גידור כאלה. בנוסף, מידת המתאם בין תנועות המחירים של המכשירים המשמשים באסטרטגיית גידור לבין תנועות מחירים בעמדת התיק המגודרת עשויה להשתנות. יתרה מזאת, מסיבות שונות, ייתכן שמנהל ההשקעות לא יוכל, או לא ינסה, ליצור מתאם מושלם בין מכשירי גידור כאלה לבין אחזקות התיק המגודרות. מתאם לא מושלם עשוי למנוע מקרן גידור להשיג את הגידור המיועד או לחשוף קרן גידור לסיכון לאובדן.

ד.מזון

קרנות גידור עשויות להיות מסוגלות ללוות (או להשתמש במינוף) ללא הגבלה ועשויות לנצל קווי אשראי שונים וצורות מינוף אחרות, כולל החלפות והסכמי רכישה חוזרת. המינוף אמנם מציג הזדמנויות להגדלת התשואה הכוללת של קרן גידור, אך יש לה השפעה של פוטנציאל הגדלת ההפסדים גם כן. אם ההכנסה וההערכה על השקעות שבוצעו בכספי הלוואה יהיו נמוכים מתשלומי הריבית הנדרשים בגין הלוואות, ערך קרן הגידור יקטן. בנוסף, כל אירוע אשר ישפיע לרעה על ערך השקעה של קרן גידור יוגדל במידה שמנף קרן גידור כזה יהיה. ההשפעה המצטברת של שימוש במינוף על ידי קרן גידור בשוק שנע לרעה מהשקעות של קרן גידור כזו עלולה לגרום להפסד משמעותי לקרן הגידור שיהיה גדול יותר אם לא הייתה קרן הגידור ממונפת. יתר על כן, כל שימוש של קרן הגידור בהחלפות ונגזרים אחרים לצורך חשיפה להשקעות מסוימות עשוי למנף את נכסי קרן הגידור ולהכפיף אותה לסיכונים המתוארים לעיל.

E. סיכונים הקשורים לשימוש בהלוואות מרווח

שימוש צפוי של מנהל השקעות בהלוואות מרווח לטווח קצר יביא לסיכונים נוספים מסוימים לקרן הגידור הרלוונטית. לדוגמה, אם ניירות ערך התחייבו לברוקרים על מנת להבטיח ירידת ערך בחשבונות השוליים של קרן גידור, קרן גידור כזו עלולה להיות כפופה ל"שיחת שוליים ", לפיה עליה להפקיד כספים נוספים לברוקר או להיות כפופה לחובה. פירוק ניירות הערך המשועבדים כדי לפצות על ירידת הערך. במקרה של ירידה פתאומית בערך הנכסים של קרן הגידור, ייתכן שמנהל ההשקעות לא יוכל לחסל נכסים מספיק מהר כדי לפרוע את חוב השוליים. במקרה כזה רשאי מתווך הפריים הרלוונטי לחסל נכסים נוספים של קרן הגידור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על מנת לספק חוב מרווח כאמור. הפרמיות עבור אופציות מסוימות הנסחרות בבורסות שאינן אמריקאיות עשויות להיות משולמות בשוליים. אם מנהל ההשקעות ימכור אופציה על חוזה עתידי, יתכן ויידרש להפקיד מרווח בסכום השווה לדרישת המרווח שנקבעה לחוזה העתידי העומד בבסיס האופציה ובנוסף סכום השווה באופן מהותי לפרמיה של האופציה . דרישות השוליים המוטלות על כתיבת אופציות, על אף שהן מותאמות כדי לשקף את ההסתברות כי אופציות מחוץ לכסף לא ימומשו, יכולות למעשה להיות גבוהות יותר מאלו שהוטלו על עסקאות ישירות בשוקי החוזים העתידיים. אם יידרש הפקדה מרווחת כלשהי לאופציות ללא מרשם יהיה תלוי בהסכמת הצדדים לעסקה.

F. איכות אשראי נמוכה וניירות ערך במצוקה

קרנות גידור עשויות להשקיע בניירות ערך המקושרים להשקעות מסוכנות במיוחד או לניירות ערך של מנפיקים במצב פיננסי חלש, החווים תוצאות תפעוליות ירודות, בעלי צרכי הון ניכרים או שווי נקי שלילי, המתמודדים עם בעיות תחרותיות או התיישנות מוצרים מיוחדות, או המעורבים בפשיטת רגל או הליכי ארגון מחדש. השקעות מסוג זה עשויות להיות כרוכות בסיכונים מהותיים שעלולים לגרום להפסדים ניכרים או לעיתים אף לסך הכל. חלק מהסיכונים הגלומים בהשקעות בגופים כאלה מתוארים ב"מכשירים פיננסיים המקושרים לניירות ערך באיכות אשראי נמוכה "ו"מכשירים פיננסיים המקושרים לניירות ערך במצוקה" לעיל.

G. נגזרות

קרנות גידור עשויות להשקיע במכשירים נגזרים (שחלקם עשויים להיות מורכבים) המבקשים לשנות או לשכפל את ביצועי ההשקעה של ניירות ערך, סחורות, מטבעות, שיעורי ריבית, מדדים או שווקים על בסיס ממונף או לא ממונף. בדרך כלל יש למכשירים אלה סיכון של צד שכנגד והם כפופים לסיכונים המתוארים ב "מכשירים פיננסיים המקושרים לנגזרים" לעיל.
קרנות גידור עשויות גם לקנות או למכור אופציות על מגוון נכסי בסיס. הסיכון בכתיבת (מכירה) של אופציות הוא בלתי מוגבל בכך שכותב האופציה חייב לרכוש (במקרה של put) או למכור (במקרה של שיחה) את נייר הערך הבסיסי במחיר מסוים בעת מימוש. אין הגבלה על המחיר שעל קרן גידור לשלם על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ככותב אופציות. כנכסים שאינם יכולים להיות בעלי ערך ביישוב, אופציות יכולות להכניס רכיב נוסף משמעותי של מינוף וסיכון לחשיפת השוק של קרן גידור. השימוש באסטרטגיות מסוימות יכול לגרום לקרן גידור להפסדי השקעה שהם משמעותיים גם בהקשר של תפקידים שמנהל ההשקעות הרלוונטי צפה להם נכון את כיוון מחירי השוק או יחסי המחירים.

סיכונים מיוחדים הקשורים למסחר בנגזרים ללא מרשם

חלק מהשווקים בהם קרן גידור עשויה לבצע עסקאות נגזרות הם שווקים "ללא מרשם" או "אינטר-סוחר", שעשויים להיות בלתי נזילים ולעיתים כפופים למרווחים גדולים יותר בין הצעות המחיר וההצעה מאשר עסקאות נגזרים הנסחרות בבורסה. . המשתתפים בשווקים כאלה בדרך כלל אינם כפופים להערכת אשראי ולפיקוח רגולטורי, מה שיהיה במקרה של חברים בשווקים "מבוססי בורסה". זה חושף את קרן הגידור לסיכון של מחדל של צד שכנגד או עיכוב בהסדר ובכך הסיכונים המתוארים ב"מכשירים פיננסיים המקושרים לנגזרים "לעיל. גורמים אלה עשויים לגרום לקרן גידור לסבול מהפסד כתוצאה מתנועות שוק שליליות בעת ביצוע עסקאות החלפה או אחרת. "סיכון צד שכנגד" כזה מודגש כאשר קרן הגידור ריכזה את עסקאותיה עם קבוצה אחת או קטנה של צדדים. קרן גידור בדרך כלל אינה מוגבלת מלהתמודד עם צד שכנגד מסוים או לרכז עסקאות כלשהן או כולן עם צד אחד. בנוסף, אם מנהל השקעות יעסוק בעסקאות כאלה ללא מרשם, קרן הגידור הרלוונטית תהיה חשופה לסיכון שהצד השני (בדרך כלל מתווך הפריים הרלוונטי) לא יבצע את התחייבויותיו במסגרת העסקה. הערכת שווי עסקאות נגזרות ללא מרשם כפופה גם לחוסר ודאות ושינוי גדול יותר מזה של נגזרים הנסחרים. ערך "ההחלפה" של עסקה נגזרת עשוי להיות שונה משווי "הפירוק" של עסקה כזו, והערך השווי שמספק צד שכנגד של קרן גידור לעסקאות כאלה עשוי להיות שונה מהערכה שהספק צד שלישי או מהשווי עם פירוק עִסקָה. בנסיבות מסוימות ייתכן שלא תהיה אפשרות לקרן גידור להשיג הצעות שוק לפי שווי עסקת נגזרים ללא מרשם. קרן גידור עשויה גם לא להיות מסוגלת לסגור או להיכנס לעסקת נגזרות ללא מרשם בזמן שהיא מעוניינת בכך, וכתוצאה מכך הפסדים משמעותיים. בפרט, סגירת עסקה נגזרת ללא מרשם יכולה בדרך כלל להתבצע רק בהסכמת הצד שכנגד לעסקה. אם לא תתקבל הסכמה כזו, קרן גידור לא תוכל לסגור את התחייבויותיה ועלולה לסבול מהפסדים.

השקעות נזילות

קרנות גידור עשויות לבצע השקעות הכפופות למגבלות חוקיות או אחרות להעברה או שאין להן שוק נזיל, כגון ניירות ערך בחברות פרטיות והן כפופות לסיכונים המתוארים בסעיף "מכשירי פיננסים המקושרים להון פרטי או לנכסים לא נזילים וממשי אחוזה "למעלה. בנוסף, עמדות עתידיות שנלקחות על ידי קרן גידור עלולות להפוך לבלתי נזילות מכיוון שלמשל, בורסות סחורות מסוימות מגבילות את התנודות במחירי חוזה עתידיים מסוימים במהלך יום אחד על ידי תקנות המכונות "מגבלות תנודות יומיות" או "גבולות יומיות" כמתואר ב "מכשירים פיננסיים המקושרים לסחורות ו/או עתידי סחורות" לעיל.

J. סיכונים חוקיים ורגולטוריים

שינויים משפטיים ורגולטוריים עלולים להשפיע לרעה על קרן גידור. רגולציה של כלי השקעה, כגון קרנות גידור ורבות מההשקעות שמנהל השקעות רשאי לבצע מטעם קרן גידור, עדיין מתפתח ולכן הוא עשוי להשתנות. בנוסף, סוכנויות ממשלתיות רבות, ארגונים לוויסות עצמי ובורסות מורשות לבצע פעולות יוצאות דופן במקרה חירום בשוק. את ההשפעה של כל שינוי חוקי או רגולטורי עתידי על קרן גידור אי אפשר לחזות, אך היא עלולה להיות מהותית ושלילית.

ק. מכירת קצר

מכירה קצרה כרוכה במכירת נייר ערך שקרן גידור אינה מחזיקה בתקווה לרכוש את אותה נייר ערך (או נייר ערך שניתן להחליף אותו) במועד מאוחר יותר במחיר נמוך יותר. כדי לבצע משלוח לרוכש, קרן הגידור חייבת ללוות את נייר הערך והיא מחויבת להחזיר את הערובה למלווה, אשר מושגת ברכישה מאוחרת יותר של נייר הערך. קרן הגידור מממשת רווח או הפסד כתוצאה ממכירה בחסר אם מחיר הנייר יורד או עולה בהתאמה בין מועד המכירה הקצרה למועד בו מכסה קרן הגידור את מצבה הקצר, כלומר, רוכשת את ביטחון להחלפת נייר הערך. מכירה קצרה כרוכה בסיכון תיאורטי בלתי מוגבל לעליית מחיר השוק של נייר הערך שתביא להפסד בלתי מוגבל תיאורטית.

L. מחירי עתיד סחורות

קרן גידור עשויה להשקיע בסחורות ו/או בחוזים עתידיים על סחורות ולכן היא כפופה, בין היתר, לסיכונים המתוארים ב "מכשירים פיננסיים המקושרים לסחורות ו/או עתידי סחורות" לעיל.

פיצויי קרן גיוס

קרן גידור מספקת בדרך כלל דמי ביצוע או הקצאה, מעבר לדמי ייעוץ בסיסיים, לשותף הכללי שלה, מנהל ההשקעות או האדם המשרת בתפקיד שווה ערך. עמלות ביצועים או הקצאות עשויות ליצור תמריץ למנהל השקעות לבחור בהשקעות יסוד מסוכנות יותר או ספקולטיביות יותר מהמקרה.

N. תשלומי "דולר רך"

בבחירת ברוקרים, בנקים וסוחרים לביצוע עסקאות מטעם קרן גידור, מנהל השקעות עשוי לשקול גורמים כגון מחיר, יכולתם של הברוקרים, הבנקים ו/או העוסקים לבצע עסקאות באופן מיידי ואמין, מתקניהם, היעילות התפעולית. באמצעותן מתבצעות עסקאות, חוסן הפיננסי, יושרה ויציבותן ותחרותיות שיעורי העמלות בהשוואה לברוקרים, בנקים וסוחרים אחרים, כמו גם איכות, מקיפות ותדירות של מוצרים או שירותים הניתנים, או הוצאות ששולמו, על ידי מתווכים, בנקים וסוחרים כאלה. מוצרים ושירותים עשויים לכלול פריטי מחקר המשמשים את מנהל ההשקעות בקבלת החלטות השקעה, והוצאות ששולמו כך עשויות לכלול הוצאות תקורה כלליות של מנהל ההשקעות. הטבות מסוג "דולר רך" כאלה עלולות לגרום למנהל השקעות לבצע עסקה מול מתווך, בנק או עוסק ספציפי למרות שהוא לא יציע את דמי העסקה הנמוכים ביותר. מנהל השקעות אינו נדרש (i) להשיג את שיעורי עמלת התיווך הנמוכים ביותר או (ii) לשלב או לסדר הזמנות להשגת שיעורי עמלת התיווך הנמוכים ביותר בעסקי התיווך שלו. אם מנהל השקעות קובע כי סכום העמלות שגובה מתווך הוא סביר ביחס לשווי התיווך ומוצרי מחקר או שירותים הניתנים על ידי מתווך כזה, הוא עשוי לבצע עסקאות שעבורן עמלות מתווך גדולות יותר מהעמלות של מתווך אחר. עשוי לחייב. עמלות תיווך כאלה עשויות להיות משולמות לברוקרים המבצעים עסקאות עבור החשבון המנוהל הרלוונטי ואשר מספקים, משלמים או מפזרים חלק מעמלות התיווך של קרן הגידור לקרן הגידור לתשלום עלות הנכס או השירותים (כגון שירותי מחקר. , קווי טלפון, ציוד חדשות והצעות מחיר, מתקני מחשבים ופרסומים) המשמשים את מנהל ההשקעות הרלוונטי או שלוחותיו. למנהל השקעות תהיה אפשרות להשתמש ב"דולרים רכים "שנוצרו מפעילות ההשקעה שלו כדי לשלם עבור הנכס והשירותים שתוארו לעיל. המונח "דולרים רכים" מתייחס לקבלתו של מנהל השקעות של רכוש ושירותים הניתנים על ידי ברוקרים (או סוחרי עמלות עתידיות בקשר לעסקאות עתידיות) ללא כל תשלום במזומן על ידי מנהל השקעות כאמור בהתבסס על היקף ההכנסות שנוצרו מעמלות תיווך. לעסקאות המבוצעות עבור לקוחות מנהל ההשקעות. מנהל השקעות ישקול את כמות ואופי שירותי המחקר הניתנים על ידי מתווכים, כמו גם את המידה שבה ניתן להסתמך על שירותים כאלה, וינסה להקצות חלק מעסקי התיווך של החשבון המנוהל הרלוונטי על בסיס אלה שיקולים.

סיכונים מיוחדים הקשורים למסחר בחוזים קדימה

קרנות גידור עשויות לעסוק במסחר קדימה. חוזים קדימה, בניגוד לחוזים עתידיים, אינם נסחרים בבורסות ואינם סטנדרטיים, אלא הבנקים והעוסקים פועלים כמנהלים בשווקים אלה, ומנהלים משא ומתן על כל עסקה באופן פרטני. מסחר קדימה ו"מזומן "אינו מוסדר באופן מהותי; אין הגבלה על תנועות המחירים היומיות ומגבלות עמדה ספקולטיביות אינן ישימות. המנהלים העוסקים בשווקים קדימה אינם נדרשים להמשיך ולייצר שווקים במטבעות או בסחורות שבהם הם סוחרים ושווקים אלה יכולים לחוות תקופות של חוסר נזילות, לעיתים משך זמן משמעותי. היו תקופות שבהן משתתפים מסוימים בשווקים אלה לא הצליחו לצטט מחירים עבור מטבעות או מצרכים מסוימים או ציטטו מחירים עם מרווח רחב באופן יוצא דופן בין המחיר בו הם היו מוכנים לרכוש לבין זה שבו הם היו מוכנים למכור. . שיבושים יכולים להתרחש בכל שוק שנסחר על ידי קרנות הגידור בשל היקף מסחר גבוה במיוחד, התערבות פוליטית או גורמים אחרים. חוסר נגישות או הפרעה בשוק עלולים לגרום להפסדים גדולים לקרן גידור.

P. ריכוז השקעות

למרות שבאופן כללי קרן גידור תכוון להשקיע בהשקעות מגוונות, מנהל ההשקעות בגין קרן גידור רשאי להשקיע נכסי קרן גידור כזו במספר השקעות מצומצם העשוי להתרכז בכמה מדינות, תעשיות, מגזרי כלכלה. ו/או מנפיקים. כתוצאה מכך, למרות שההשקעות של קרנות גידור צריכות להיות מגוונות, ההשפעה השלילית על שווי קרן הגידור הרלוונטית כתוצאה מתנועות שליליות במדינה, בכלכלה או בתעשייה מסוימת או בערך ניירות הערך של מנפיק מסוים יכולה להיות גדולה בהרבה. מאשר אם קרן גידור כזו לא הייתה רשאית לרכז את השקעותיה במידה כזו.

ש.מחזור

קרנות גידור עשויות להשקיע על בסיס שיקולי שוק קצרי טווח מסוימים. כתוצאה מכך, שיעור המחזור בתוך קרנות גידור צפוי להיות משמעותי, וייתכן כי הוא כרוך בעמלות תיווך, עמלות ועלויות עסקה אחרות.

R. טעות תפעולית ואנושית

ההצלחה של קרן גידור תלויה בין היתר בחישוב מדויק של מנהל ההשקעות הרלוונטי ליחסי מחירים, בתקשורת של הוראות מסחר מדויקות ובהערכות עמדות שוטפות. בנוסף, אסטרטגיות של מנהל השקעות עשויות לדרוש ניהול פעיל ומתמשך של משכי זמן ומשתנים אחרים והתאמות דינאמיות לעמדות קרן גידור. קיימת אפשרות כי באמצעות טעויות אנוש, פיקוח או חולשות תפעוליות עלולות להתרחש טעויות בתהליך זה ולהוביל להפסדי מסחר משמעותיים ולהשפעה שלילית על שווי הנכס הנקי של קרן הגידור הרלוונטית.

S. אמינות הערכות שווי

קרנות גידור מוערכות בהתאם למכשיר של קרן הגידור המסדירה הערכות שווי כאלה. המכשירים השולטים של קרנות גידור קובעים בדרך כלל כי כל ניירות ערך או השקעות שאינן נזילות, שאינן נסחרות בבורסה או בשוק מבוסס או שלא ניתן לקבוע להן שום ערך, יקבלו שווי הוגן ככל שמנהל ההשקעות יקבע ב שיקול דעתו מבוסס על גורמים שונים. גורמים כאלה כוללים, בין היתר, הצעות מחיר מצטברות של עוסקים או הערכות שמאי עצמאיות. הערכות שווי אלה אינן עשויות להעיד מה יהיה שווי השוק ההוגן בפועל בשוק פעיל, נזיל או מבוסס.

T. אסטרטגיות השקעה

קרנות גידור הן סוג נכסים הטרוגני יחסית שבו מנהלי ההשקעות עשויים לקבוע את האסטרטגיות שלהם לפי שיקול דעתם הבלעדי. כתוצאה מכך אין הגדרה מקובלת לאסטרטגיות בהן משתמשות קרנות הגידור. זה אפילו יכול להיות בלתי אפשרי לשייך קרנות גידור מסוימות רק להגדרה ספציפית אחת של אסטרטגיה. יתר על כן ישנן רמות שונות בהן ניתן לבצע סיווגים: כל אסטרטגיה כללית מורכבת מתתי אסטרטגיות שונות שעשויות להיות שונות מאוד זו מזו.

מכשירים פיננסיים עשויים להיות מקושרים לעתיד או לאופציות או להיות מונפקים כ"חלופים ללא מרשם "או חוזים דו -צדדיים שאין להם שוק מסחר.

13. מכשירים פיננסיים המקושרים אליהם או שהם עתידיים

עסקאות בחוזים עתידיים כרוכות בחובה לבצע או לקחת מסירה של נכס הבסיס של החוזה במועד עתידי, או במקרים מסוימים להסדיר את העמדה במזומן. הם נושאים סיכון גבוה. ה'הגירה 'או' המינוף 'שניתן להשיג לעתים קרובות במסחר בחוזים עתידיים פירושה שתנועה קטנה יכולה להוביל לתנועה גדולה הרבה יותר בערך ההשקעה, וזה יכול לפעול נגד משקיע וגם כלפיו. לעסקאות עתידיות יש אחריות מותנית, ומשקיעים צריכים להיות מודעים להשלכות של זה, במיוחד דרישות שוליים.

עסקאות בשוליים מחייבות את הרוכש לבצע סדרת תשלומים כנגד מחיר הרכישה, במקום לשלם את כל מחיר הרכישה באופן מיידי. אם משקיע סוחר בחוזים להפרשים או למכור אופציות, הוא עשוי לקיים הפסד כולל של הרווח שהוא מפקיד כדי להקים או לשמור על עמדה. אם השוק נע נגד משקיע, ייתכן שיידרש לשלם מרווח נוסף ניכר בהתראה קצרה כדי לשמור על העמדה. אם היא לא תעשה זאת בתוך הזמן הנדרש, עמדתה עלולה לחסל בהפסד והיא תהיה אחראית לגירעון הנובע מכך. גם אם עסקה אינה שולית, היא עדיין עשויה לשאת בחובה לבצע תשלומים נוספים בנסיבות מסוימות מעבר לסכום ששולם בעת כניסתה לחוזה.

14. מכשירים פיננסיים המקושרים אליהם או שהם אופציות

מכשירים פיננסיים עשויים להיות מרופדים באופציות בעלות מאפיינים שונים בכפוף לתנאים הבאים.
אופציות רכישה: -קניית אופציות כרוכה בסיכון נמוך יותר מאשר אופציות מכירה מכיוון שאם מחיר הנכס הבסיסי ינוע כנגד המשקיע, היא יכולה פשוט לאפשר לחלוף מהאופציה. ההפסד המרבי מוגבל לפרמיה, בתוספת כל עמלה או חיובי עסקה אחרים.
אפשרויות כתיבה: -אם משקיע כותב אופציה, הסיכון הכרוך בה הוא גדול בהרבה מאופציות רכישה. הוא עשוי להיות אחראי לשוליים כדי לשמור על מעמדו והפסד עלול להיגרם הרבה מעבר לפרמיה שהתקבלה. על ידי כתיבת אופציה, המשקיע מקבל על עצמו חובה חוקית לרכוש או למכור את הבסיס אם האופציה ממומשת נגדה, אולם רחוק מחיר השוק התרחק ממחיר המימוש. אם המשקיע כבר הבעלים של הבסיס שעליו התקשר למכור (כאשר האפשרות תהיה ידועה בשם 'אופציית מכירה מכוסה') הסיכון יופחת. אם הוא אינו הבעלים של בסיס הבסיס ('אופציית קריאה שלא נחשפה') הסיכון יכול להיות בלתי מוגבל. רק אנשים מנוסים צריכים לשקול לכתוב אופציות שלא נחשפו, ואז רק לאחר אבטחת כל הפרטים של התנאים החלים וחשיפת הסיכון האפשרית.

15. מכשירים פיננסיים המקושרים אליהם או שהם חוזים להפרשים

ניתן לכנות גם חוזים עתידיים ואופציות כחוזים להפרשים. אלה יכולים להיות אופציות ועתידיות בכל מדד, כמו גם החלפות מטבע וריבית. עם זאת, בניגוד לחוזים עתידיים ואופציות אחרות, ניתן להסדיר חוזים אלה במזומן בלבד. השקעה בחוזה להבדלים כרוכה באותם סיכונים כמו השקעה בעתיד או באופציה וכדאי שתכירו אותם כמפורט לעיל.

16. מכשירים פיננסיים המקושרים או שהם עסקאות מחוץ לבורסה בנגזרים

בעוד שחלק משווקי החוץ הם נזילים ביותר, עסקאות בנגזרים מחוץ לבורסה או ב"לא ניתנות להעברה "עשויות להיות כרוכות בסיכון גדול יותר מהשקעה בנגזרות בבורסה מכיוון שאין שוק בורסות שעליו ניתן לסגור עמדה פתוחה. יתכן ויהיה בלתי אפשרי לחסל עמדה קיימת, להעריך את שווי העמדה הנובעת מעסקת חוץ־חליפין או להעריך את החשיפה לסיכון. אין צורך לצטט את מחירי ההצעות ואת מחירי ההצעות, ואף היכן שהן נמצאות, הן ייקבעו על ידי סוחרים במכשירים אלה וכתוצאה מכך ייתכן שיהיה קשה לקבוע מהו מחיר הוגן.